Alg voorwaarden

Alg voorwaarden

DPS diervoeding onderdeel van DutchPrideStore
De Merel 8 Hoogeveen
Tel:                             031(0)528-220310
KvK-nr:                       52604837
IBAN nummer:             NL14INGB0004505515
BIC code:                    INGBNL2A
E-mail: dpsdiervoeding

Artikel 1 – Overeenkomst
De overeenkomst tot koop en verkoop komt tot stand door het plaatsen van een bestelling van de koper via de website.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
De levering- en betalingscondities zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten. Door het plaatsen van een vinkje tijdens de bestelling gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van DPS diervoeding.

Artikel 3 – Prijzen
De bij de artikelen genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief btw en exclusief verzendkosten.

Artikel 4 – Bestellingen
DPS diervoeding is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag.

Artikel 5 – Betaling
Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de koper een automatisch een e-mail ter bevestiging met daarin een overzicht van de bestelde artikelen en het totaal verschuldigde bedrag, inclusief verzendkosten en het ordernummer. Betaling dient vooraf plaats te vinden door het verschuldigde bedrag over te maken of contant bij afhalen.
Het verschuldigde bedrag kunt u overmaken op: ING rekening nummer:
IBAN nummer: NL14INGB0004505515 BIC code: INGBNL2A

Ten name van: DutchPrideStore De Merel 8 7905 AK HOOGEVEEN Onder vermelding van het bestelnummer, genoemd in de e-mail. Indien binnen 8 dagen na het plaatsen van de bestelling geen betaling door DPS diervoeding is ontvangen, vervalt de bestelling.
Als u in het buitenland woont en een buitenlands bankrekeningnummer heeft, heeft u de volgende nummers nodig: IBAN nummer: NL14INGB0004505515 BIC code: INGBNL2A Ten name van: DutchPrideStore De Merel 8 7905 AK HOOGEVEEN Onder vermelding van het bestelnummer, genoemd in de e-mail.

Artikel 6 – Levering
Als uw betaling door ons ontvangen is, wordt uw bestelling zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen door ons verzonden. Wanneer producten niet op voorraad zijn, ontvangt u van ons een bericht met de mogelijke nieuwe levertijd.

Artikel 7 – Retourneren
In Nederland geldt een wettelijk vastgelegde zichttermijn van 7 werkdagen. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen (een e-mailbericht naar info(at)dpsdiervoeding.nl is voldoende) of door de producten retour te zenden. Retourneer de producten binnen de gestelde termijn aan: DPS diervoeding De Merel 8 7905 AK Hoogeveen. Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. De portokosten zijn geheel voor rekening van de klant. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht. U kunt dit voorkomen indien u de producten uitsluitend test zoals u dat in een winkel zou doen, en ongebruikt en in de originele verpakking retourneert. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 30 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. DPS diervoeding behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. De kosten van retour zenden zijn voor rekening van koper.

Van retourzending uitgesloten
Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven, diepvriesproducten, of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken. De Nederlandse wetgeving heeft bepaald dat producten in de voedingsbranche (dus ook voedingssupplementen) niet kunnen worden teruggenomen. Dit uit hygiënische -en veiligheidsoverwegingen. De wet `kopen op afstand` met een zichttermijn van 7 dagen is hier dan ook niet van toepassing. Voeding en/of voedingssupplementen worden niet geruild of teruggenomen, tenzij er sprake is van een vergissing die door DPS diervoeding is gemaakt.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid
Koper is verplicht het geleverde onmiddellijk na levering op zichtbare gebreken te controleren. Bij zichtbare gebreken dient de koper binnen een termijn van 7 werkdagen na levering, schriftelijk en gemotiveerd daarvan aan DPS diervoeding mededeling te doen. Indien niet binnen 7 werkdagen gereageerd is wordt aangenomen dat geleverde zaken zijn aanvaard.
DPS diervoeding kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor veranderingen in de gezondheidstoestand van uw huisdier ten gevolge van het gebruik van de producten. Bij het gebruik van het product dient de handleiding (mits van toepassing) van het product in acht te worden genomen.
Behoudens wettelijke bepalingen zijn noch DPS diervoeding noch derden die zij betrekt ten behoeve van de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, aansprakelijk voor enige schade, voortvloeiende uit en verbandhoudende met de overeenkomst, welke koper mocht lijden, ongeacht wat daarvan de oorzaak is. DPS diervoeding is nimmer aansprakelijk wegens niet- of niet tijdige levering en/of overmacht. De aansprakelijkheid van DPS diervoeding is altijd beperkt tot het bedrag van de bestelling / overeenkomst.

Artikel 9 – Informatie
De informatie in de webwinkel van DPS diervoeding is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt DPS diervoeding geen enkele aansprakelijkheid.

Artikel 10 – Wijzigingsrecht
DPS diervoeding behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden en de inhoud van haar website tussentijds te wijzigen.

Artikel 11 – Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Assen, voor zover niet in strijd met dwingendrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.

Artikel 12 – Privacy verklaring
Wanneer u de eerste keer een bestelling plaatst kunt u zich registreren. DPS diervoeding zal uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken. Wel zullen uw gegevens verstrekt worden aan diegenen die worden ingeschakeld om de bestelling te bezorgen.